Ponuka práce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

 

V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

 

Názov : CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov

 

Kontakt: Mgr. Júlia Šarišská, riaditeľka školy  0903982212 sarisska@gojdic.eu

 

Kategória zamestnanca:  učiteľ

 

Podkategória zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné  vzdelávanie  v aprobácii – matematika

 

Kvalifikačné predpoklady:  Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované doklady: žiadosť, štruktúrovaný životopis, motivačný list, fotokópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním údajov podľa zákona 18/2018 Z.z., čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

 

Iné požiadavky: odporúčanie miestneho kňaza, komunikatívnosť, ovládanie štátneho jazyka, práca s PC na užívateľskej úrovni (Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom), spoľahlivosť, flexibilita.

 

Informácia o plate: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

 

Termín nástupu: 1.9.2020

 

Pracovné podmienky: 100% úväzok, na dobu určitú do 31.8.2021 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

 

Ďalšie informácie: požadované dokumenty doručiť do 19.8.2020 emailom, poštou alebo osobne.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.