Členovia

Občianske združenie KORIENOK pri ZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov

Členovia

Členovia Predsedníctva:

    Mária Marcinová – predseda

    Lenka Andrejková – podpredseda

    Radka Polačková – hospodár

    Mária Brandysová – člen

    Silvia Nováková - člen

 

 Členovia Revíznej komisie:

      Miroslava Čirčová

      Bohdan Novák

 

IČO:  42343551

Bankový účet: SK03 7500 0000 0040 1939 6170  ČSOB a.s.