Platby

Poplatky na šk.rok 2023/2024

Poplatok za ŠKD

- 15  mesačne

- pre deti zamestantov školy a pre  deti zo sociálne slabších rodín / na základe písomnej žiadosti/ - 8 €

- pre dvoch súrodencov v ŠKD 25€

- pre troch súrodencov v ŠKD 35 €

- pre štyroch a viac súrodencov 40 €

- poplatok je potrebné uhradiť do 15. v mesiaci cez internet banking alebo poštovou poukážkou

IBAN:   SK87 0900 0000 0050 4784 9434

V.S.:   mesiac, za ktorý sa platí – napr. /10/

POZNÁMKA: meno a priezvisko žiaka + ŠKD 1, ŠKD 2, ŠKD 3, ŠKD 4


Poplatok za ZRPŠ:

20 - 1.dieťa

10 € – 2.dieťa

5 - 3. a ďalšie dieťa

 

IBAN: SK03 7500 0000 0040 1939 6170

POZNÁMKA: meno a priezvisko žiaka + trieda

V. S. pre MŠ: číslo 1

V. S. pre ZŠ: číslo 2

Poplatok je potrebné uhradiť do konca októbra 2022.


Triedny fond

Výška poplatku je 7€ za 1.polrok + 7€ za druhý polrok.

Platba tried. učiteľovi.

Poplatok je potrebné uhradiť do konca novembra 2022.


 


 

Skrinky

Výška poplatku je 10€  (poplatok za prenájom skrinky na celé štúdium)

Platí to pre prvákov a nových žiakov. Platí sa triednemu učiteľovi.

Poplatok je potrebné uhradiť do konca novembra 2022.