Platby

 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ UHRADU NÁKLADOV V MŠ: 20,- €

ČÍSLO ÚČTU: SK83 0900 0000 0050 4784 8730

VARIABILNÝ SYMBOL: mesiac, za ktorý sa platí, napr. /10/

POZNÁMKA: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

platbu je potrebné uhradiť bezhotovostne z účtu alebo poštovou poukážkou vždy do 10. dňa v mesiaci

 

 

 

TRIEDNY FOND: 20,- € ročne

platbu prosíme uhradiť v hotovosti triednym učiteľkám. Platbu je možné rozdeliť na dve časti.

10,- na prvý polrok šk. roka je potrebné uhradiť do konca októbra. Druhú splátku 10,- do konca januára.

 

 

PRÍSPEVOK  NA VÝTVARNÉ POMôCKY: 10,- € ročne iba predškoláci

                                                                           5,- € ročne ostatné deti

Poplatok prosíme uhradiť v hotovosti triednym učiteľkám vždy do konca septembra.

 

 

PLATBY ZRPŠ:  20,- € ročne

V prípade ak má dieťa starších súrodencov v našej MŠ alebo ZŠ, 

spoločenstvo rodičov na plenárnej schôdzi, dňa 13.9.2017 odsúhlasilo nasledovnú postupnosť:

20  - 1.dieťa

10 € – 2.dieťa

5  - 3. a ďalšie dieťa

 

IBAN: SK03 7500 0000 0040 1939 6170

POZNÁMKA: meno a priezvisko žiaka + trieda

VARIABILNÝ SYMBOL: 1

Platbu za dieťa v MŠ je možné uhradiť aj v hotovosti triednym učiteľkám vždy do konca októbra.