Platby

 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ UHRADU NÁKLADOV V MŠ: 34,- €

V prípade, ak MŠ navštevujú 2 a viac súrodencov - 30,- € za jedno dieťa.

Za dieťa, ktoré má 1 rok pred nástupom do ZŠ a plní si povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci), sa poplatok neuhrádza.

ČÍSLO ÚČTUSK83 0900 0000 0050 4784 8730

VARIABILNÝ SYMBOL: mesiac, za ktorý sa platí, napr. /10/

POZNÁMKA: meno a priezvisko dieťaťa + trieda (príklad: Janko Hraško, 2.MŠ Lienky)

platbu je potrebné uhradiť bezhotovostne z účtu alebo poštovou poukážkou vždy do 10. dňa v mesiaci

 

 

TRIEDNY FOND: 20,- € ročne

Platbu prosíme uhradiť v hotovosti triednym učiteľkám.

Platbu je možné rozdeliť na dve časti (platbu 10€ za 1. polrok je potrebné uhradiť do konca októbra, platbu 10€ za druhý polrok do konca januára).

PRÍSPEVOK  NA VÝTVARNÉ POMôCKY: 10 € ročne 

Poplatok prosíme uhradiť v hotovosti triednym učiteľkám vždy do konca septembra.

 

 

PLATBY ZRPŠ:  20 € ročne

Platbu prosíme uhradiť v hotovosti triednym učiteľkám.

V prípade ak má dieťa starších súrodencov v našej CMŠ alebo CZŠ (Spoločenstvo rodičov na plenárnej schôdzi,odsúhlasilo následnú postupnosť):

20  - 1.dieťa

10 € – 2.dieťa

5  - 3. a ďalšie dieťa