Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Deň jazykov

  25.9.2020 si žiaci 5.A a 5.B pripomenuli Deň jazykov. Na dverách ich čakal diktát, z tašiek vybrali noviny a pustili sa do prípravy dadaistickej básne. Každý sa stal básnikom! Z novín vystrihli slová podľa toho, akú dlhú báseň chceli vytvoriť. Potom ich vyťahovali z klobúka a pomerne čitateľne prepisovali na papier. Výsledok môžete poobdivovať na nástenkách v triedach.

  Fotoalbum

  27.9.2020

 • Keďže v rámci epidemiologických opatrení sa triedy nesmú spájať, preto sme pre toto obdobie urobili vo vyučovaní TELESNEJ VÝCHOVY takéto zmeny:

  Pondelok

  6.vyučovacia hodina - 8.A

  7.vyučovacia hodina - 6.A

  Utorok

  1.vyučovacia hodina - 9.A

  Streda

  0.vyučovacia hodina - 8.A

  6.vyučovacia hodina - 7.A

  Štvrtok

  0.vyučovacia hodina - 9.A

  5.vyučovacia hodina - 6.A

  Piatok

  0.vyučovacia hodina - 7.A

  14.9.2020

 • Oznam

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že od 16.9.2020 (streda) sa žiakom II.stupňa začína riadna forma vyučovania podľa rozvrhu hodín. Žiaci sú povinní pri vstupe do školy odovzdať vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekcnosti. Žiaci sú na obedy prihlásení.

  Z organizačných dôvodov sa bude škola otvárať od 7:00 hod. Vstup do budovy školy je nezmenený (učiteľský vchod). Rúška sú naďalej povinné.

  14.9.2020

 • Milí rodičia,

  od pondelka, 14.9.2020, bude budova školy z organizačných dôvodov otvorená od 7:00 – 7:55 hod.

  11.9.2020

 • Oznam

  Milí rodičia!

  Oznamujeme Vám, že na základe prijatých opatrení v súvislosti s podozrením na výskyt ochorenia COVID-19 a z organizačných dôvodov prechádzajú žiaci II.stupňa v dňoch 11.9.2020 (piatok) a 14.9.2020 (pondelok) z riadnej formy vzdelávania na dištančnú. Žiakom budú úlohy zadávané formou EduPage.

  Tento oznam platí iba pre žiakov II. stupňa.

  I. stupeň pokračuje v nezmenenej forme vyučovania, tak isto aj materská škola pokračuje v riadnej prevádzke.

  Žiaci II. stupňa sú už z obedov vyhlásení.

 • Oznam ZŠ

  Milí rodičia,

  v čase mimoriadnej situácie budú mať žiaci 1. stupňa ZŠ každý deň po 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa po 5 vyučovacích hodín (do 14.09.2020). Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci: 1.stupeň buď domov, alebo zostávajú v ŠKD, 2. stupeň domov alebo idú na obed podľa časového harmonogramu:

  Po 4. vyuč. hodine: 11.30 hod. - 11:55 hod. - žiaci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B

  12:00 hod. - 12.25 hod. - žiaci 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B

  Po 5. vyuč. hodine:12:30 hod. - 12:55 hod. - žiaci 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

 • Drahí rodičia,

  chceli by sme Vás informovať o zmene v prevádzkových hodín materskej školy.

  Materská škola bude v prevádzke od 7:00 do 16:00 (s platnosťou od 4.9.2020)

 • Centrum voľného času

  Zmena názvu centra voľného času - nový názov je:

  Centrum voľného času pri Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča

  Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku Vám ponúkame možnosť zmysluplne naplniť voľný čas Vašich detí po vyučovaní. Môžete si vybrať z týchto záujmových útvarov:


  Astronomický krúžok: Mgr. Peter Olejár
  Dopraváčik (len 2.A): PaedDr. Mária Rindošová
  Športový krúžok I: Mgr. Tomáš Mačička
  Športový krúžok II: Mgr. Tomáš Mačička
  Plávanie: Mgr. Tomáš Mačička
  Čítankovo-písankovo: PaedDr. Daniela Dzurovčinová
  Dejepisný krúžok: Mgr. Ľudmila Kundrátová
  Ľudové tance: Mgr. Adriana Pavlišinovičová
  Šikovné ruky: Mgr. Miroslava Magdová
  Lego technik: Mgr. Anna Ruszová
  Tvorivé dielne: Bc. Ľudmila Straková
  Ročníkové práce - pre deviatakov

 • Oznam pre žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša

  Vedenie CZUŠ sv. Mikuláša oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 3.9.2020 (štvrtok) sa v čase od 13.00 – 17.00 hod. v priestoroch našej školy (ul. Bernolákova) uskutoční zápis pre žiakov CZUŠ, ako aj 2. kolo talentových skúšok.

  Prosíme rodičov a žiakov, aby do budovy školy vchádzali bočným (tzv. učiteľským ) vchodom (medzi budovou telocvične a budovou Špeciálnej ZŠ).

 • ZŠ - Organizácia šk.roka od 3.9.2020

  Čas príchodu do CZŠ je v čase od 06:30 hod. – 08:00 hod..Bočný vchod (učiteľský) medzi telocvičňou a budovou– určený pre žiakov 1. - 9. ročníka. Ranné schádzanie v zbernej triede nebude. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

  Výchovná činnosť v ŠKD bude v čase od 11:30 hod. do 16:45 hod..

  Zákonný zástupca má vstup do priestorov školy ZŠ a jedálne prísne zakázaný!

  Vstup do priestorov školy bude možný len po odmeraní telesnej teploty, dezinfekcii rúk a odovzdaní Dotazníka a vyhlásenia rodiča na zač. školského roka (Príloha 1). (Ten sa odovzdáva pri prvom nástupe do školy po prázdninách). Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie (Príloha 2) o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.