Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Jedáleň

  Vážení rodičia CZŠ a MŠ!

  Na obedy sú žiaci a deti v prvý týždeň prihlásení automaticky, nasledujúce týždne musia žiakov a deti prihlásiť rodičia. Chceme Vás poprosiť, aby ste si prihlásili deti MŠ a žiakov ZŠ na obedy od 8.6.2020. Ďakujeme.

  4.6.2020

 • Oznam jedáleň

  Milí rodičia CZŠ a MŠ,

  chceme Vás poprosiť, aby ste si skontrolovali zostatky peňazí na účtoch. (hlavne tí, ktorých detí a žiaci nastupujú od 1.6.2020 do ZŠ a MŠ)

  Ďakujeme

  29.5.2020

 • Obnova vyučovania v CZŠ a MŠ

  Vážení rodičia žiakov 1.- 5. ročníka!

  Oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa od 1. júna 2020 CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča začne s obnovou školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD pre žiakov 1. až 5. ročníka a výchovno- vzdelávacou činnosťou v MŠ.

  Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať od 01.06.2020 pre žiakov 1.-5. ročníka a pre deti v MŠ. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zabezpečí všetky možné personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

 • Žiadosť o prijatie do CMŠ

  Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok je od 7. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Ponúkame Vám možnosť využiť elektronické tlačivo ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. V prípade potreby ďalších informácií alebo akýchkoľvek problémov pri vypĺňaní prihlášky, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle: 0903 982 212 a na mailovej adrese: sarisska@gojdic.eu . Zápis - plagát

 • Prihlášky na stredné školy

  Podpísanie prihlášok a zápisných lístov sa uskutoční 6.5.2020 (streda) v čase od 13.30 do 16.00 hod. (za prítomnosti rodiča a žiaka). Prosíme Vás, aby rodič aj žiak mali ochranné rúško a vlastné pero.

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. Bližšie informácie u školskej poradkyne p. Malikovej, t.č. 0915 520 101

  30.4.2020

 • Zápis do 1. roč. CZŠ

  Vážení rodičia, zápis detí do 1.ročníka na šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez osobnej prítomností detí. Ponúkame Vám možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektronické tlačivo ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA na štúdium. V prípade potreby ďalších informácií alebo akýchkoľvek problémov pri vypĺňaní prihlášky, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle: 0903 982 212 a na mailovej adrese: sarisska@gojdic.eu .

  Zápis - plagát

  Žiadosť v prípade potreby odkladu povinnej školskej dochádzky (pdf)
  Žiadosť v prípade potreby o povolenie štúdia v zahraničí (pdf)

 • Klasifikácia žiakov

  Na pedagogickej rade, konanej dňa 20.4.2020, boli schválené tieto zásady hodnotenia žiakov.

  1. Priebežné hodnotenie žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ sa nerealizuje formou klasifikácie, ale len slovným hodnotením.
  2. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2. polrok) budú žiaci (2.-9. roč.) hodnotení známkou.
  3. Záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné.
  4. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a
 • Platby MŠ a ŠKD

  Vážení rodičia chcem Vás poprosiť, aby ste dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov spojených s činnosťou školských zriadení MŠ a ŠKD od 1.4.2020 do odvolania. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ a ŠKD zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.8.2020.

  Mgr. Júlia Šarišská