Patrón školy

Fotoalbum

Správy ZŠ

Správy MŠ

ŠKD

 • Oznam pre rodičov CZŠ a MŠ

  Vážení rodičia!

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa nám nečakane zmenil život. Školy sú zatvorené, pracujeme z domu, online vzdelávanie pokračuje. My, učitelia, sme doslova hodení do situácie učiť z domu. Všetko je nové, učíme za pochodu prijímajúc vždy nové usmernenia. Aj pre Vás, rodičia, je to nová situácia a pracujete v rámci vašich možností, chceme sa Vám poďakovať za spoločné úsilie učiť. Vážime si Váš prístup, trpezlivosť a hlavne to, že vediete svoje deti k zodpovednosti.

 • Platby MŠ a ŠKD

  Vážení rodičia chcem Vás poprosiť, aby ste dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov spojených s činnosťou školských zriadení MŠ a ŠKD od 1.4.2020 do odvolania. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ a ŠKD zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.8.2020.

  Mgr. Júlia Šarišská

 • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 • Žiadosti o prijatie do CMŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené. Sledujte našu webovú stránku.

  26.3.2020

 • Zápis do CZŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do CZŠ budú priebežne doplnené. Sledujte webovú stránku.

  26.3.2020

 • Webová stránka - Učíme na diaľku

  V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie. http://www.ucimenadialku.sk/

 • Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.