Pokyny k stravovaniu

Každý študent/dieťa musí mať riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú odovzdá triednemu učiteľovi. Bez prihlášky nie je možné stravovanie. Po odovzdaní prihlášky bude stravníkovi pridelená čipová kľúčenka + variabilný symbol + heslo. Prostredníctvom týchto údajov sa každý môže zo stravy odhlásiť, prihlásiť, skontrolovať si stav finančných prostriedkov. Je potrebné, aby si každý stravník po obdržaní čipovej kľúčenky dobil kredit (poslal finančné prostriedky na číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0008 8497.) Je veľmi dôležité, aby pri vkladaní finančných prostriedkov na účet bol vyplnený variabilný symbol, ktorý každý obdrží a bude ho zadávať pri každej platbe. Prechod finančných prostriedkov z účtu trvá približne 3 pracovné dni. Žiadame preto všetkých, aby  vo vlastnom záujme mali dostatočný finančný limit pre objednávanie stravy na ďalšie dni. Je potrebné, aby úhrada bola realizovaná do 20. dňa v mesiaci za nasledujúci mesiac. Výška platby je neobmedzená - max. však  100 eur.

 

Upozornenie pre stravníkov

Žiaci MŠ a ZŠ budú na stravu automaticky prihlásení. Je potrebné, aby ich rodičia v prípade choroby, neprítomnosti zo stravy odhlásili najneskôr deň vopred do 14.00 hod. Študenti gymnázia a zamestnanci si stravu budú objednávať sami./platí to isté, t.j. objednávať a vyhlasovať najneskôr deň dopredu do 14.00  hod./ Stravu, ktorá sa už nedá odhlásiť, je možné prvý deň odobrať do obedára (na vlastnú zodpovednosť z hygienického hľadiska) v čase od 11:30 hod do 13:30 hod. Ostatné dni je potrebné stravu odhlásiť. Neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.

Objednávanie a odhlasovanie stravy bude prebiehať troma spôsobmi:

1. objednávanie cez WEB KREDIT

2. objednávanie cez MOBIL KREDIT (návod)

3. prostredníctvom snímača umiestneného pri vstupe do školskej jedálne

 

Kontakt ŠJ:  0903 303 731