Pokyny k stravovaniu

 

Platobné inštrukcie

IBAN: SK13 7500 0000 0040 2891 7898 (ČSOB)

Variabilný symbol (VS): špecifický pre každého stravníka
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: mesiac a rok predplatného na stravu v tvare RRRRMM (napr. 202309)

 

Platbu za stravu je potrebné uskutočniť najneskôr do 20.-teho dňa mesiac vopred:  

   - trvalým príkazom z Vášho účtu

   - jednorazovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, Internetbanking a pod.)

   - v prípade nezadania variabilného symbolu vám platba bude vrátená

   - platby sú spracovávane do 3 pracovných dní

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pozor!

Zmeny v dotácii na stravu od 1.9.2023 (školská jedáleň)

 

Milí rodičia, oznamujeme Vám, že sa ruší  preplatenie 1.dňa neodhlásených obedov!

Všetky neodhlásené obedy si bude stravník uhrádzať sám v celkovej  cene  obedu:

MŠ 3,80 €,  ZŠ 1.stupeň 3,60 €,  ZŠ 2.stupeň 3,70 €, GYM 4,70 €

 

Nárok na dotáciu a príspevok školy má žiak /dieťa len v tom prípade, ak je v daný deň prítomný na vyučovacom procese a odoberie obed.

 

 

Preto Vás žiadame o zvýšenú pozornosť pri odhlasovaní obedov počas neprítomnosti žiakov v škole.

Aby ste zbytočne neplatili  za neodhlásené obedy!!!

 

Možnosti odhlasovania:

  1. Cez internetovú stránku http://www.stravnici.sk/ do 14:00 hod. deň vopred

  2. V prípade, že to nestihnete, je možnosť odhlásiť sa aj ráno - najneskôr do 7:00 hod.

SMS-kou na číslo:  0911 416 899

e-mailom:   ssj.bernolakova@gmail.com

 

Platby zostávajú v rovnakej výške ako doteraz a po skončení mesiaca, Vám bude vrátená – pripísaná k Vášmu kreditu k 7.dňu nasledujúceho mesiaca, suma dotácie na stravu podľa počtu dní v škole.

                                                                                                                                                                                                                      

Celkové vyúčtovanie za šk. rok 2023/24:

Prosíme rodičov, aby na konci júna požiadali o vyúčtovanie-vrátenie nespotrebovaného kreditu,  zaslaním oznámenia na: 

 e-mail ssj.bernolakova@gmail.com

Uviesť: meno a priezvisko žiaka, triedu, variabilný symbol, číslo účtu, na ktorý bude preplatok zaslaný

 

Cenník obedov od 1.9.2023 (pdf)