2 % z dane

*************

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

prosíme o podporu našej školy darovaním 2% z daní. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia školy.

Potrebné údaje:

Obchodné meno alebo názov:

KORIENOK pri ZŠ s MŠ bl.  P. P.  Gojdiča

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bernolákova 21, 080 01 Prešov

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42343551

č. účtu: SK03 7500 0000 0040 1939 6170

 

Postup:

Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vykonáva zamestnávateľ.

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
  2. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
  3. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“. Tlačivo na stiahnutie (tu)
  4. Obidve tlačivá doručte najneskôr do 30.4.2024 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu, alebo ich doručte do školy a my to doručíme na príslušný Daňový úrad.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

  1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.3.2024.

Právnické osoby.

Platí postup ako v bode II. Právnická osoba však môže poukázať 1 alebo 2% z dane za rok 2023, a to:

  1. ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane
  2. ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do vyššie uvedeného termínu DAROVALA financie vo výške min.0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane.
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
  5. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov.
  6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.