O škole

Spojená škola bl.biskupa Gojdiča v Prešove sa nachádza na sídlisku Sekčov, na Bernolákovej ulici 21, v tichom prostredí. Začala v školskom roku 2010/2011 prvým ročníkom ešte ako CZŠ a MŠ bl. P. P. Gojdiča. Zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Od 1.9.2020 vznikla Spojená škola bl. biskupa Gojdiča s organizačnými zložkami: 1, CZŠ s MŠ bl. biskupa Gojdiča 2, Gymnázium bl. biskupa Gojdiča. Súčasťou školy je ŠKD, CVČ a výdajňa školskej jedálne.

Vzdelávanie a výchova na škole  je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, ktorého obsah je  východiskom pre vytvorenie Školského vzdelávacieho programu, zohľadňujúceho špecifické podmienky a potreby školy. Navyše, táto škola vytvára pre žiakov ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, dáva do súladu ľudskú kultúru, život a vieru s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré žiaci nadobúdajú. Zároveň sa zameriava  na  všestrannú formáciu ľudskej osoby, usmernenú na jej posledný cieľ a súčasne na spoločné dobro spoločnosti. Prioritou je v spolupráci s rodičmi vzdelávať a vychovávať žiakov, formovať ich prostredníctvom prijímania kultúrnych a duchovných hodnôt a prispievať k celkovému intelektuálnemu i mravnému rastu ich osobnosti.

Patrónom  školy je blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič. Jeho život bol naplnený Božou prítomnosťou a živým vzťahom s ním. Bol známy prejavovaním veľkej lásky a úcty k ľuďom a zvlášť k deťom, čo sú hlavné piliere, ku ktorým sa pedagógovia snažia viesť  žiakov školy.

Nehlučné prostredie, priateľský prístup, integrácia evanjeliových právd do hlavných princípov výchovy a vzdelávania a z toho prirodzene vychádzajúce vonkajšie prejavy viery sa spolupodieľajú  na výnimočnosti tejto školy.