• Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia a žiaci! Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia

  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky

  budú v dňoch 30.10.2020 (piatok)2.11.2020 (pondelok)

  jesenné prázdniny.

  V tých dňoch dištančná forma výučby prebiehať nebude.

  29.10.2020

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Oznam MŠ a ZŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča na základe odporúčania RÚVZ prerušuje prevádzku v MŠ od 29.10.2020 (štvrtok) do 6.11.2020 (piatok). Predpokladaný začiatok prevádzky je 9.11.2020 (pondelok).

  ZŠ (1.-4.ročník) od 29.10.2020 (štvrtok) prechádza z riadnej formy vyučovania na dištančnú do 6.11.2020 (piatok). Dôvod: pozitívne testovaní zamestnanci. Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktovali svojho lekára. Zároveň Vás prosíme, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy. Deti MŠ a žiaci ZŠ sú z obedov vyhlásení.

  28.10.2020

 • Oznam pre žiakov 2.stupňa ZŠ

  Oznam pre žiakov 2.stupňa ZŠ

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzajú žiaci druhého stupňa ZŠ od pondelka 26.10.2020 až do odvolania z riadnej formy vyučovania na dištančnú formu. Žiaci sú z obedov odhlásení.

  23.10.2020

 • Oznam ZŠ a ŠKD

  Oznam ZŠ a ŠKD

  Milí rodičia  ZŠ a ŠKD,

  z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme, ak uvažujete o zmene výberu dieťaťa z ŠKD, napíšte  to  do slovníčka. Stanovené možnosti času  výberu sa nemenia (12:00 – 12:15, 13:00 – 13:15, 14:00 – 14:15, 15:00 – 15:15, 16:00 – 16:15, 16:45).

  Ďakujeme

  23.10.2020

 • Oznam MŠ

  Oznam MŠ

  Milí rodičia  MŠ,

  z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme (mnohí nám voláte, že si nechávate deti doma), aby ste nám dali vedieť , že dieťa ostáva doma. Zavolajte triednym učiteľkám alebo zástupkyni MŠ. Z obedov si ich  musíte odhlásiť sami.

  23.10.2020

 • Oznam MŠ - trieda Lienky

  Oznam MŠ - trieda Lienky

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča z dôvodu podozrenia výskytu ochorenia COVID 19 naďalej prerušuje prevádzku v triede Lienky od 26.10.2020 (pondelok) do 28.10.2020 (streda). Prevádzka začne vo štvrtok 29.10.2020. Deti sú  z obedov  odhlásené.

  23.10.2020

   

 • Oznam MŠ

  Oznam MŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča z dôvodu podozrenia výskytu ochorenia COVID 19 prerušuje prevádzku v triede Lienky od 22.10.2020 (štvrtok) do 23.10.2020 (piatok).  Deti sú  z obedov  odhlásené.

 • Oznam MŠ a ZŠ

  Oznam MŠ a ZŠ

  Milí rodičia,

  žiadame Vás, aby ste dôsledne sledovali zdravotný stav u svojich detí v súlade s nariadením ÚVZ a v prípade akejkoľvek pochybnosti  ich ponechali v domácom prostredí. Odporúčame, že aj pri podozrení z príznakov vírusu u členov domácnosti, za zvýšených opatrení ostať v domácej izolácií.Ak niekto z členov spoločnej domácnosti čaká na výsledok testu COVID-19, odporúčame nechať dieťa v domácom prostredí až do negatívneho výsledku testu. Ak dieťa ostane doma, informujte o tom triedneho učiteľa.Nikto s príznakmi COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy. Záleží na správaní každého z nás.       Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

  18.10.2020

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milión detí sa modlí ruženec

  Milé deti, žiaci, rodičia! 18. október je deň, kedy sa deti celého sveta, podporené Svätým Otcom, modlia sv. ruženec. Pozývame Vás znova sa zapojiť do tejto modlitebnej iniciatívy v myšlienkach za zdravie nás všetkých, za odvrátenie celosvetovej pandémie, za našu školu, za svojich blízkych... Opierajme sa pritom o slová sv. Pátra Pia: ,,Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť." Prajeme Vám požehnaný sviatočný deň!

  18.10.2020

 • Oznam MŠ

  Oznam MŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča  na základe odporúčania RÚVZ v Prešove z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 prerušuje prevádzku v triedach Lienky a Motýliky. Prevádzka začne v utorok 20.10.2020 - pri nástupe musia rodičia doniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (pdf). Deti sú z obedov odhlásené.

  V triedach  Chrobáčiky, Mravčekovia, Stonožky a Včielky od pondelka 19.10.2020 začína riadna prevádzka. Pri nástupe musia rodičia doniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (pdf). Deti sú na obed prihlásené. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu budú deti v triedach MŠ používať rúška. (Je dôležité, aby dieťa malo so sebou aj náhradné rúško.)

  15.10.2020

   

   

 • Oznam ZŠ

  Oznam ZŠ

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča  na základe odporúčania RÚVZ v Prešove z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 udeľuje dňa 19.10.2020 (pondelok) triedam 1.B, 3.B, 4.A, 5.A, 7.A   riaditeľské voľno.

  Výučba  v týchto triedach bude prebiehať dištančnou formou. V utorok 20.10. 2020 nastupujú žiaci týchto tried do školy - pri nástupe musia doniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (pdf). Žiaci sú z obedov odhlásení.

  Žiaci 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 5.B, 6.A, 8.A, 9.A  začínajú v pondelok (19.10.2020) riadnu výučbu. Pri nástupe do školy sú povinní doniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (pdf). Žiaci sú na obedy prihlásení. Na 1. a 2. stupni ZŠ sú povinné rúška (žiak musí mať pri sebe aj náhradné rúško).

   

  15.10.2020

   

 • Prerušenie vyučovania

  Prerušenie vyučovania

  Riaditeľka Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča  na základe usmernenia
  a odporúčania RÚVZ v Prešove z dôvodu výskytu ochorenia COVID -19
  prerušuje
  výchovno-vzdelávací proces na ZŠ od 12.10. do 16.10.2020
  a prechádza na dištančné vzdelávanie.
  Prerušuje prevádzku MŠ od 12.10. do 16.10.2020.
  Žiaci ZŠ a deti MŠ sú z obedov odhlásení.

  Krízový plán dištančného vzdelávania (pdf)

  9.10.2020

   

 • Deň jazykov

  Deň jazykov

  25.9.2020 si žiaci 5.A a 5.B pripomenuli Deň jazykov. Na dverách ich čakal diktát, z tašiek vybrali noviny a pustili sa do prípravy dadaistickej básne. Každý sa stal básnikom! Z novín vystrihli slová podľa toho, akú dlhú báseň chceli vytvoriť. Potom ich vyťahovali z klobúka a pomerne čitateľne prepisovali na papier. Výsledok môžete poobdivovať na nástenkách v triedach.

  Fotoalbum

  27.9.2020

 • Zmena rozvrhu pre predmet TSV!

  Keďže v rámci epidemiologických opatrení sa triedy nesmú spájať, preto sme pre toto obdobie urobili vo vyučovaní TELESNEJ VÝCHOVY takéto zmeny:

  Pondelok

  6.vyučovacia hodina - 8.A

  7.vyučovacia hodina - 6.A

  Utorok

  1.vyučovacia hodina - 9.A

  Streda

  0.vyučovacia hodina - 8.A

  6.vyučovacia hodina - 7.A

  Štvrtok

  0.vyučovacia hodina - 9.A

  5.vyučovacia hodina - 6.A

  Piatok

  0.vyučovacia hodina - 7.A

  14.9.2020

 • Oznam

  Oznam

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že od 16.9.2020 (streda) sa žiakom II.stupňa začína riadna forma vyučovania podľa rozvrhu hodín. Žiaci sú povinní pri vstupe do školy odovzdať vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekcnosti. Žiaci sú na obedy prihlásení.

  Z organizačných dôvodov sa bude škola otvárať od 7:00 hod. Vstup do budovy školy je nezmenený (učiteľský vchod). Rúška sú naďalej povinné.

  14.9.2020

 • Oznam ZŠ

  Milí rodičia,

  od pondelka, 14.9.2020, bude budova školy z organizačných dôvodov otvorená od 7:00 – 7:55 hod.

   

  11.9.2020

 • Oznam

  Oznam

  Milí rodičia!

  Oznamujeme Vám, že na základe prijatých opatrení v súvislosti s podozrením na výskyt ochorenia COVID-19 a z organizačných dôvodov prechádzajú žiaci II.stupňa v dňoch 11.9.2020 (piatok) a 14.9.2020 (pondelok) z riadnej formy vzdelávania na dištančnú. Žiakom budú úlohy zadávané formou EduPage.

  Tento oznam platí iba pre žiakov II. stupňa. 

  I. stupeň pokračuje v nezmenenej forme vyučovania, tak isto aj materská škola pokračuje v riadnej prevádzke.

   Žiaci II. stupňa sú už z obedov vyhlásení.

  Nástup do školy pre žiakov II. stupňa je 16.9.2020 (streda). Žiaci II. stupňa (a zároveň aj tí žiaci, ktorí neboli v škole 3 po sebe nasledujúce dni, pričom sa ráta aj víkend) sú povinní pri nástupe do školy doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha nižšie).

  Zároveň Vás prosíme o pravidelné sledovanie našej web stránky. 

  10.9.2020

 • Oznam ZŠ

  Oznam ZŠ

  Milí rodičia,

  v čase mimoriadnej situácie budú mať žiaci 1. stupňa ZŠ každý deň po 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa po 5 vyučovacích hodín (do 14.09.2020). Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci: 1.stupeň buď domov, alebo zostávajú v ŠKD, 2. stupeň domov alebo idú na obed podľa časového harmonogramu:

  Po 4. vyuč. hodine: 11.30 hod. - 11:55 hod. - žiaci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B

                         12:00 hod. - 12.25 hod. - žiaci 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B

  Po 5. vyuč. hodine:12:30 hod. - 12:55 hod. -  žiaci 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

  4.9.2020

   

 • Prevádzka materskej školy

  Drahí rodičia, 

  chceli by sme Vás informovať o zmene v prevádzkových hodín materskej školy. 

  Materská škola bude v prevádzke od 7:00 do 16:00 (s platnosťou od 4.9.2020)

 • Centrum voľného času

  Centrum voľného času

  Zmena názvu centra voľného času - nový názov je:

  Centrum voľného času pri Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča

   

  Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku Vám ponúkame možnosť zmysluplne naplniť voľný čas Vašich detí po vyučovaní. Môžete si vybrať z týchto záujmových útvarov:


  Astronomický krúžok: Mgr. Peter Olejár
  Dopraváčik (len 2.A): PaedDr. Mária Rindošová
  Športový krúžok I: Mgr. Tomáš Mačička
  Športový krúžok II: Mgr. Tomáš Mačička
  Plávanie: Mgr. Tomáš Mačička
  Čítankovo-písankovo: PaedDr. Daniela Dzurovčinová
  Dejepisný krúžok: Mgr. Ľudmila Kundrátová
  Ľudové tance: Mgr. Adriana Pavlišinovičová
  Šikovné ruky: Mgr. Miroslava Magdová 
  Lego technik: Mgr. Anna Ruszová
  Tvorivé dielne: Bc. Ľudmila Straková
  Ročníkové práce - pre deviatakov

   

  3.9.2020

strana: