• Oznam pre rodičov CZŠ a MŠ

  Oznam pre rodičov CZŠ a MŠ

  Vážení rodičia!

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa nám nečakane zmenil život. Školy sú zatvorené, pracujeme z domu, online vzdelávanie pokračuje. My, učitelia, sme doslova hodení do situácie učiť z domu.  Všetko je nové, učíme za pochodu prijímajúc vždy nové usmernenia. Aj pre Vás, rodičia, je to nová situácia a pracujete v rámci vašich možností, chceme sa Vám poďakovať za spoločné úsilie učiť. Vážime si Váš prístup, trpezlivosť a hlavne to, že vediete svoje deti k zodpovednosti.

  Želáme Vám pokoj, zdravie, veľa Božích milostí, všetkých nás zverujeme pod ochranu Matky Božej a prosíme patróna našej školy bl. Pavla Petra Gojdiča o jeho mocný príhovor u Boha.

  Ďakujeme,

  Riaditeľka a  učitelia CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča

   

  2.4.2020

 • Platby MŠ a ŠKD

  Platby MŠ a ŠKD

  Vážení rodičia chcem Vás poprosiť, aby ste dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  výdavkov spojených s činnosťou školských zriadení MŠ a ŠKD od 1.4.2020 do odvolania. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ a ŠKD zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.8.2020.

                                                                                                                      Mgr. Júlia Šarišská

                                                                                                                         riaditeľka školy

  2.4.2020

 • Rozhodnutie ministra školstva

  Rozhodnutie ministra školstva

   

  Text (pdf)  

   

  30.3.2020

 • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

  26.3.2020

 • Žiadosti o prijatie do CMŠ

  Žiadosti o prijatie do CMŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené. Sledujte našu webovú stránku.

  26.3.2020

   

 • Zápis do CZŠ

  Zápis do CZŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do CZŠ budú priebežne doplnené. Sledujte webovú stránku.

  26.3.2020

 • Webová stránka - Učíme na diaľku

  Webová stránka - Učíme na diaľku

  V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.   http://www.ucimenadialku.sk/

  26.3.2020

   

 • Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

  Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

  26.3.2020

 • Testovanie T9

  Testovanie T9

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

  Opakovanie učiva s deviatakmi

  Aj keď je tohtoročné TESTOVANIE 9 zrušené, NÚCEM odporúča učiteľom, rodičom aj deviatakom využiť pri opakovaní učiva z matematiky, slovenského jazyka a literatúry  testy z minulých ročníkov.

  26.3.2020

 • Oznam CZŠ

  Oznam CZŠ

  Pedagógovia budú využívať pre žiakov metódu dištančného vzdelávania prostredníctvom stránky edupage zameranú  na utvrdzovanie a opakovanie učiva.. Prosíme, aby ste dohliadli na ich domácu prípravu a vypracovanie úloh. 

  Upozorňujeme žiakov 9. ročníka, že termín testovania T9-2020 ostáva zatiaľ nezmenený - 1. apríl 2020. Je preto dôležité aby ste tento čas nechápali ako prázdninový, resp. voľný. Vyučujúce testovaných predmetov s Vami budú komunikovať pomocou edupage.

 • Usmernenie

  Usmernenie

   

  Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  vo veci prerušenia v školách a školských zariadeniach. 

  Usmernenie ministerky školstva (pdf)

  12.3.2020

 • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  V piatok 13.3.2020 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v CMŠ aj CZŠ z dôvodu výskytu chrípkových ochorení. Na základe opatrení z ústredného krízového štábu v mimoriadnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu sa výchovno-vzdelávací proces na školách prerušuje od pondelka 16.3. do 27.3.2020 vrátane (predbežne na 14 dní). V tejto kritickej situácii vás nabádame k pokoju, zodpovednosti a samozrejme k modlitbe a pôstu. 

  V spojení v modlitbách myslíme na seba navzájom. O ďalších opatreniach počas nasledujúcich 2 týždňov vás budeme včas informovať. A zároveň Vás prosíme, aby ste sledovali našu webovú stránku. Učitelia budú zadávať úlohy  a komunikovať so žiakmi prestredníctvom edupage.

   

   

                                                                                                                  Mgr. Júlia Šarišská

                                                                                             riaditeľka školy a všetci zamestnanci školy

  12.3.2020                                                                                                                                 

 • Učivo pre chýbajúcich žiakov

  Učivo pre chýbajúcich žiakov

   

  Vzhľadom k opatreniam ohľadom koronavírusu a veľkému počtu chýbajúcich žiakov v niektorých triedach, bude zverejnené preberané učivo.

  Učivo 1 (pdf)      Učivo 2 (pdf)

  11.3.2020

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia, žiaci a deti, ktoré ostali doma kvôli koronavírusu (rodičia sú povinní oznámiť to triednym učiteľom), aj tí, ktorí dodržiavajú odporúčanú karanténu, sú ospravedlnení automaticky. Nie sú potrebné ospravedlnenky od lekára ani od rodičov. Z obedov si musia deti aj žiakov odhlásiť rodičia. 

  Mgr. Júlia Šariššká

  riaditeľka školy

  11.3.2020

 • Oznam

  Oznam

   

   

  Plavecký krúžok 12.3.2020 (štvrtok) nebude.

   

  11.3.2020

 • Oznam

  Oznam

   

  Riaditeľstvo CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení na základe vyhlásenia mesta Prešov a ABÚ Košice sa vyučovanie od 10.3.2020 do13.3.2020 ruší!

  10.3.2020

 • Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu - škola

  Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu - škola

   

   

  Usmernenie - škola (pdf) 

  9.3.2020

 • Zápis do MŠ a ZŠ na šk.rok 2020/21

  9.3.2020

strana: