• Krížová cesta

  Krížová cesta

   

  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča Vás všetkých srdečnej pozýva na krížovú cestu, ktorá sa bude konať 28.3.2019 o 16:00 hod. v Chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov – Sekčov). Pobožnosť budú viesť žiaci tretieho ročníka našej školy.

 • Sv. liturgia

  Sv. liturgia

  Dňa 25.3.2019 slávime sviatok

  Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

  Sv.lit. bude o 9:50 hod.

 • Testovanie 9-2019

  Testovanie 9-2019

   

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2019), ktoré sa uskutoční 3.4.2019 (streda). Harmonogram (pdf)

 • Oznam

  Oznam

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 3.4.2019 (streda) riaditeľské voľno 5.-8.roč. z organizačných dôvodov (testovanie 9-2019).

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka

 • Zápis detí do MŠ

  Zápis detí do MŠ

  Zápis detí do MŠ bl. P. P. Gojdiča na predprimárne vzdelávanie

  v školskom roku 2019/2020

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove po dohode so štatutárnym zástupcom zriaďovateľa Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 3 Vyhlášky 306/2008 Z.z. O materskej škole určila čas zápisu detí do MŠ bl. P.P. Gojdiča.

  Zápis detí na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 18.3. 2019 do 31.04. 2019

   

   

  Deti sa do MŠ bl. P.P.Gojdiča  prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  (či dieťa je alebo nie je očkované). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Kritériá prijímania detí do MŠ bl. P.P.Gojdiča:

  Prednostne sa prijímajú deti:

  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • ktoré dovŕšili 5. rok veku,
  • ktoré už majú súrodenca v MŠ bl. P.P.Gojdiča.

  Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ bl. P.P.Gojdiča v Prešove alebo ju nájdu v sekcii Dokumenty MŠ na web. sídle školy www.gojdic.edupage.sk  a vyplnenú ju doručia najneskôr do 31.04.2019 na adresu MŠ.

 • "MOJA ŠKOLA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA"

  "MOJA ŠKOLA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA"

  Dňa 22.3.2019 sa žiaci 7. ročníka pod vedením Mgr. J. Brezinovej zúčastnili projektu "Moja škola varí lepšie ako tvoja" na ZŠ Kúpeľná v Prešove. Kulinárska šou bola nielen o nadviazaní spolupráce medzi školami - španielčinármi, kde žiaci našej školy učili variť španielske jedlá žiakov z partnerskej školy, ale aj  spoločne si rozšírili slovnú zásobu zo španielskej gastronómie a vymenili si skúsenosti z oblasti učenia španielskeho jazyka. Španiel Javier Bafalluy Gesti bol odborným poradcom mediteránskej stravy, ktorá je veľmi bohatá na vitamíny, minerály a to hlavne z hľadiska používania čerstvých surovín a olivového oleja počas celého roka. 

  Naši žiaci dostali veľkú pochvalu a uznanie za rozširovanie španielskej kultúry a plní vedomosti a nadšenia chcú naďalej pokračovať v tomto projekte aj na iných školách.

  Fotoalbum

 • 2%

  2%

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole

  darovaním 2%  zaplatenej dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 %  zaplatenej dane z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 %  pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%

  OZ Korienok - Vyhlásenie za rok 2018 (pdf)  *  Ďalšie informácie: tu (pdf)

   

   

 • Úvod do svätej Štyridsiatnice

  Úvod do svätej Štyridsiatnice

  Do veľkopôstneho obdobia vstúpili mladší žiaci našej školy krátkou katechézou, ktorú predniesol duchovný správca školy o. R. Baka. Po nej nasledovala eucharistická poklona spojená s adoráciou a duchovnými piesňami.

  Žiaci druhého stupňa mali program obohatený videoukážkou, po ktorej sa modlili modlitbu 12. katizmy.

 • Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda

  Dňa 7. februára 2019 sa traja žiaci našej školy úspešne zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády. Z celkového počtu 44 súťažiacich v kategórii F sa Michal Iľkovič zo 7. A umiestnil na 2. mieste, Patrik Barnišin na 4. mieste a Michal Harvilko zo 6. A na 19. mieste. Srdečne blahoželáme. Michalovi prajeme 11. apríla na krajskom kole veľa úspechov.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 15.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci II. kategórie v prednese prózy.

  Výsledky:  1. miesto:   Natália Milovčíková, 6. ročník

                   2. miesto:   Nina Vinjarová, 5. ročník

                   3. miesto:   Aneta Groholová, 7. ročník

  Víťazom a všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

  Fotoalbum

 • Hviezdoslavov Kubín

   Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 27.02.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši najmladší recitátori sa nám predstavili v prednese poézie a prózy. Svojou bohatou účasťou ukázali veľkú lásku k literatúre a svojím prednesom potešili nejedno srdce.

   

  Výsledky recitačnej súťaže 1. kategórie:

   

  Poézia                                                  

  1. Sára Gabriela Drobná, 4. A               

  2. Ester Fudalyová, 4. A                       

  3. Natália Juščak, 2. A                         

  Próza

  1.  Anita Feková, 2. A

  2. neudelené

  3. Ján Harvilko, 3. B

   

      

 • Zábavno – vedomostnej súťaži v cudzích jazykoch JASPO 2019

  Dňa 8.2.2019 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na Zábavno – vedomostnej súťaži v cudzích jazykoch JASPO 2019. Naši žiaci preukázali výborné znalosti, komunikačné zručnosti i kreativitu v dramatizácii. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste v španielskom jazyku (V. Gromošová, R. Baka, Š. Chrobák) a 4. mieste v anglickom jazyku (D. Dzurovčin, A. Pasok, M. Iľkovič).

  Výhercom srdečne blahoželáme!

 • 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

  3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

   

  Žiačka 5.A, Emka Ragulská, sa na okresnom kole matematickej olympiády umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.

 • Deň učiteľov

  Deň učiteľov

  V pondelok 4.2.2019 sa stretli učitelia cirkevných škôl a cirkevných inštitúcií Prešovskej archieparchie, aby slávili Deň kresťanských učiteľov, ktorý pripadá na sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a  Jána Zlatoústeho. Stretnutie začalo svätou liturgiou v  kaplnke Najsvätejšej a Životodárnej Trojice v gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v  Prešove. Liturgiu spolu s duchovnými správcami škôl a ostatných cirkevných zariadení slávil protosynkel prešovskej archieparchie o. Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. V homílii poukázal na dôležitosť rozlišovania pri hľadaní správnej cesty, ktorá má napomôcť formovaniu osobnosti mladého človeka, na závažnosť modlitby v živote kresťanského učiteľa i hodnotu Božieho slova ako prostriedku pri tejto formácii. Stretnutie pokračovalo slávnostným obedom v  jedálni kňazského seminára, pri ktorom sa prihovorila a poďakovala za prácu všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom riaditeľka školského úradu PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. Po chutnom obede a vzájomných rozhovoroch sa všetci presunuli do auly kňazského seminára, kde nasledovala monodráma „Neveľo nas idze, neveľo nam treba“ v podaní herečky Milky Zimkovej. V závere prítomní mali možnosť dávať otázky, ktoré súviseli so životom i prácou tejto herečky, na ktoré ona ochotne odpovedala.

    

 • Karneval

  Karneval

  5.2.2019 sa žiaci 1. stupňa našej školy premenili na princezné, policajtov, lienky či rozprávkové postavičky. Karneval sa začal spoločnou modlitbou a po predstavení jednotlivých masiek, pokračoval výbornou zábavou.  Po krátkej prestávke mali žiaci možnosť zmerať si sily v rôznych disciplínach, zároveň súťažili aj o najlepšieho tanečníka a tanečníčku. Na záver karnevalu bolo vyhodnotenie masiek a za krásne strávené dopoludnie sme Bohu poďakovali spoločnou piesňou.

 • Oznam pre rodičov ZŠ

  Oznam pre rodičov ZŠ

  Vážení rodičia, o prospechu a správaní sa žiakov za prvý polrok 2018/2019 sa môžete informovať u triednych učiteľov alebo vyučujúcich jednotlivých predmetov v rámci konzultačných hodín, alebo po vzájomnej dohode.

 • Oznam pre rodičov predškolákov

  Oznam pre rodičov predškolákov

  V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len "strava") v materskej škole na každé dieťa , ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

  Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy je stanovený vo výške 1,29 € (1,19 € = 3. finančné pásmo + 0,10 € = réžia určená VZN zriaďovateľa), to znamená, že zákonný zástupca dieťaťa uhradí rozdiel vo výške 0,09 za stravu dieťaťa / 1 deň.

   

  Na poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je potrebné včasné odhlásenie a prihlásenie dieťaťa na stravu, t.j. 24 hod. vopred.

  V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako  je výška dotácie na  stravu, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel.

 • Zoznam krúžkov + poplatky

  Zoznam krúžkov + poplatky

  Zoznam krúžkov v šk.rok 2018/2019 (pdf)

  Rozhodnutie o poplatkoch za krúžky (pdf)

 • Zoznam pomôcok pre 1. - 9. ročník

  Zoznam pomôcok pre 1. - 9. ročník

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa tieto školské pomôcky, ktoré sú v zoznamoch. Dbajte, aby si ich vaše deti do školy nosili ako aj všetko, čo bude potrebné do školy priniesť. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

  1. roč. (pdf)      2. roč. (pdf)      3. roč. (pdf)     4. roč. (pdf)     5. - 9. roč. (pdf)