• Jedáleň

  Jedáleň

  Vážení rodičia CZŠ a MŠ!

  Na obedy sú žiaci a deti v prvý týždeň prihlásení automaticky, nasledujúce týždne musia žiakov  a deti prihlásiť rodičia. Chceme Vás poprosiť, aby  ste si prihlásili deti MŠ a žiakov ZŠ na obedy od 8.6.2020. Ďakujeme.

  4.6.2020

 • Oznam jedáleň

  Oznam jedáleň

  Milí rodičia CZŠ a MŠ, 

  chceme Vás poprosiť, aby ste si skontrolovali zostatky peňazí na účtoch. (hlavne tí, ktorých detí a žiaci nastupujú od 1.6.2020 do ZŠ a MŠ)

  Ďakujeme

  29.5.2020

 • Obnova vyučovania v CZŠ a MŠ

  Obnova vyučovania v CZŠ a MŠ

  Vážení rodičia žiakov 1.- 5. ročníka!

  Oznamujem Vám, že  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa od 1. júna 2020 CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča začne s obnovou školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD   pre žiakov  1. až 5. ročníka a výchovno- vzdelávacou činnosťou v MŠ.

  Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať od 01.06.2020 pre žiakov 1.-5. ročníka a pre deti v MŠ. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zabezpečí všetky možné personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

  Žiaci CZŠ budú zaradení do skupín s max. počtom 20 žiakov. Deti v MŠ budú zaradené do skupín s max. počtom 15.  V skupinách môžu byť spolu aj žiaci a deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede.

  Vytvorená skupina sa v priebehu jedného týždňa nebude meniť, aj keď počet žiakov alebo detí  klesne, k migrácií žiakov a detí medzi jednotlivými skupinami dochádzať nebude. Skupina sa môže zmeniť len na začiatku nasledujúceho týždňa.

  Rodičia a deti musia mať rúška.

  Budova školy bude pre ZŠ otvorená v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod. a pre MŠ v čase od 7.00 hod. do 8.20 hod. Po uplynutí jednotlivých časov sa budova zamyká.

  Žiaci ZŠ a deti MŠ si vlastné hračky a hry do školy nosiť NESMÚ.

  Materská škola

  Výchovno- vzdelávacia činnosť v bude  od 7.00 do 16.00 hod. bez ranného schádzania.

  Príchod detí  do je v čase od 7.00 hod. do 8.20  hod. – hlavným vchodom v sprievode rodiča. (podľa usmernení) Do priestorov MŠ sa vpustia len 3 rodičia hore a 3 dole. Zdržať sa tam môžu max. 10min.

  Základná škola

  Čas príchodu do CZŠ je v čase od 07:00 hod. – 08:00 hod.   Ranné schádzanie nebude.

  Bočný vchod (učiteľský) medzi telocvičňou a budovou– určený pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka.

  Bočný vchod vedľa hlavného vchodu – určený pre žiakov 1. a 2. ročníka.

  Ak sú súrodenci žiakmi základnej školy, vchádzajú jedným vchodom.

  Výchovná činnosť v ŠKD  bude v čase od 11.30 hod. do 16.00 hod. .

  Žiakom ZŠ a deťom MŠ,  ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude podľa záujmu poskytnutá strava v školskej jedálni bežnou formou. Škola neposkytuje diétne stravovanie.

  Na obedy sú žiaci a deti v prvý týždeň prihlásení automaticky, nasledujúce týždne musia žiakov  a deti prihlásiť rodičia.

  Zákonný zástupca má vstup do jedálne prísne zakázaný!.

   

  Časový harmonogram výdaja obedov:

  11.00 -12.00 hod. -  deti MŠ

  11:30 – 12:00 hod. -  žiaci 1.A, 1.B, 2.A

  12:10 – 12:40 hod. - žiaci 2.B, 3.A, 4.A

  12:50 – 13:20 hod. - žiaci 4.B, 5.A

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

  V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka a dieťaťa  podozrenie na prenosné ochorenie, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného tr. učiteľa, riaditeľku školy a zákonného zástupcu.

   

  Žiak  CZŠ a dieťa MŠ prichádza do školy  a odchádza zo školy v presne stanovenom čase, len s rodičom, príp. inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti. Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov ZŠ  a do priestorov MŠ rodičom iba podľa usmernenia.

   

  Zákonný zástupca žiaka ZŠ predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha). Bez vyhlásenia žiaka pedagogický zamestnanec žiaka nepreberie.

  Zákonný zástupca MŠ podpíše pri odovzdaní  pred učiteľkou MŠ ranný filter.

   

  Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter:

  -  ranné meranie teploty žiakom a deťom ako aj rodičom vstupujúcim do priestorov MŠ

  - meranie teploty zabezpečuje  pedagogický zamestnanec alebo iný poverený zamestnanec

     bezdotykovým teplomerom pri vstupe do  školy 

  Škola žiakovi ZŠ a deťom MŠ neumožní zúčastniť sa VVP:

  • pri nedodržaní určeného času príchodu,
  • pri príznakoch  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota a pod.),
  • ak žiak a dieťa nebude mať každý deň so sebou 2 ks ochranných rúšok a papierové  hygienické vreckovky.

   

  Povinnosti zákonných zástupcov CZŠ a MŠ

   

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky .

  Zákonný zástupca dodržiava čas príchodov a odchodov.

  Zákonný zástupca rešpektuje organizačné rozdelenie žiakov a detí do jednotlivých tried.

  Zákonný zástupca rešpektuje každodenný zdravotný filter, ranné meranie teploty každej triedy pri vstupe do školy a dezinfekciu rúk.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom.  

  Škola pristupuje k hore uvedeným  opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred   šírením ochorenia COVID 19 pre  deti, žiakov, pedagógov a zamestnancov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča.

   

  V Prešove 28.5.2020                                               Mgr. Júlia Šarišská

                                                                                     riaditeľka školy

   

 • Žiadosť o prijatie do CMŠ

  Žiadosť o prijatie do CMŠ

  Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok je od 7. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Ponúkame Vám možnosť využiť  elektronické tlačivo ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. V prípade potreby ďalších informácií alebo akýchkoľvek problémov pri vypĺňaní prihlášky, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle: 0903 982 212 a na mailovej adrese: sarisska@gojdic.eu .                       Zápis - plagát      

   

  7.4.2020

   

 • Prihlášky na stredné školy

  Prihlášky na stredné školy

  Podpísanie prihlášok a zápisných lístov sa uskutoční 6.5.2020 (streda) v čase od 13.30 do 16.00 hod. (za prítomnosti rodiča a žiaka).  Prosíme Vás, aby rodič aj žiak mali ochranné rúško a vlastné pero.

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. Bližšie informácie u školskej poradkyne p. Malikovej, t.č. 0915 520 101

  30.4.2020

 • Zápis do 1. roč. CZŠ

  Zápis do 1. roč. CZŠ

  Vážení rodičia, zápis detí do 1.ročníka na šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez osobnej prítomností detí. Ponúkame Vám možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektronické tlačivo ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA na štúdium. V prípade potreby ďalších informácií alebo akýchkoľvek problémov pri vypĺňaní prihlášky, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle: 0903 982 212 a na mailovej adrese: sarisska@gojdic.eu .

  Zápis - plagát

  Žiadosť v prípade potreby odkladu povinnej školskej dochádzky (pdf)
  Žiadosť v prípade potreby o povolenie štúdia v zahraničí (pdf)

  7.4.2020

 • Klasifikácia žiakov

  Klasifikácia žiakov

  Na pedagogickej rade, konanej dňa 20.4.2020, boli schválené tieto zásady hodnotenia žiakov.

  1. Priebežné hodnotenie žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ sa nerealizuje formou klasifikácie, ale len slovným hodnotením.
  2. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2. polrok) budú žiaci (2.-9. roč.) hodnotení známkou.
  3. Záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné.
  4. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, technika  na záver školského roka hodnotené známkou, ale slovným vyjadrením absolvoval.
  5. Žiaci, ktorí v čase mimoriadnej situácie nespolupracujú s učiteľmi počas zadávania a odovzdávania úloh, a ani nezdôvodnia, prečo nemôžu komunikovať s učiteľom, budú považovaní za žiakov, ktorí nesplnili podmienky pre priebežné hodnotenie.
  6. V čase mimoriadnej situácie pred postupom do vyššieho ročníka je možné preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na  diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v škole alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

  29.4.2020

 • Platby MŠ a ŠKD

  Platby MŠ a ŠKD

  Vážení rodičia chcem Vás poprosiť, aby ste dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  výdavkov spojených s činnosťou školských zriadení MŠ a ŠKD od 1.4.2020 do odvolania. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ a ŠKD zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.8.2020.

                                                                                                                      Mgr. Júlia Šarišská

                                                                                                                         riaditeľka školy

  2.4.2020

 • Rozhodnutie ministra školstva

  Rozhodnutie ministra školstva

   

  Text (pdf)  

   

  30.3.2020

 • Oznam pre rodičov CZŠ a MŠ

  Oznam pre rodičov CZŠ a MŠ

  Vážení rodičia!

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa nám nečakane zmenil život. Školy sú zatvorené, pracujeme z domu, online vzdelávanie pokračuje. My, učitelia, sme doslova hodení do situácie učiť z domu.  Všetko je nové, učíme za pochodu prijímajúc vždy nové usmernenia. Aj pre Vás, rodičia, je to nová situácia a pracujete v rámci vašich možností, chceme sa Vám poďakovať za spoločné úsilie učiť. Vážime si Váš prístup, trpezlivosť a hlavne to, že vediete svoje deti k zodpovednosti.

  Želáme Vám pokoj, zdravie, veľa Božích milostí, všetkých nás zverujeme pod ochranu Matky Božej a prosíme patróna našej školy bl. Pavla Petra Gojdiča o jeho mocný príhovor u Boha.

  Ďakujeme,

  Riaditeľka a  učitelia CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča

   

  2.4.2020

 • Christos Voskrese!

  Christos Voskrese!

  „Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i priepasť podsvetia. Nech oslavuje všetko tvorstvo vzkriesenie Kristovo. Ono je našou spásou. Včera som bol pochovaný s tebou Kriste, dnes s tebou vstávam zmŕtvych. Včera som s tebou pnel na kríži. Preto osláv ma, Spasiteľ vo svojom Kráľovstve.“ (Utiereň vzkriesenia. Pieseň 3. Irmos)

  Nech svetlo Kristovho vzkriesenia ožiari v týchto dňoch každú minútu nášho života.

  „Človek nikdy nemôže stratiť nádej vo víťazstve dobra. Tento deň vzkriesenia sa pre nás stáva začiatkom novej nádeje.“ (svätý Ján Pavol II.)

  Nech každý deň je pre nás novou nádejou.

  Christos  Voskrese!
  To Vám praje kolektív CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča

  7.4.2020

 • Príhovor nášho duchovného správcu školy o. Rastislava Baku

  Príhovor nášho duchovného správcu školy o. Rastislava Baku

  CHRISTOS VOSKRESE!

  Niet väčšieho sviatku a prejavu radosti v Cirkvi, ako je to vo sviatok Pánovho zmŕtvychvstania. Aj keď si myslíme, že mu veľmi dobre rozumieme, často je tento sviatok spájaný len s posvätením jedál, a tak sa stáva, že mnoho veriacich tento sviatok premení na akýsi sviatok košíkov. Ale nie je to tak. Tento sviatok je najstarším a prvým sviatkom Cirkvi.  U nás sa dodnes uchováva jeho starobylá, ešte židovská podoba názvu, a to Pascha. Tento názov pochádza z hebrejského pasach (išiel okolo). Išlo teda o prechádzanie anjela smrti, ktorý zabíjal všetko prvorodené v Egypte a zachoval neporušené len rodiny Hebrejov, ktorí mali potreté veraje svojich dverí krvou baránka. To je obraz vzkriesenia, keď anjel našej osobnej smrti, smrti hriechu, prechádzal a zabíjal všetko živé, každého jedného človeka. No ak sa označíme krvou Baránka – Krista, ktorý zomrel na kríži, budeme žiť naveky a smrť sa nás nedotkne. Naša Pascha je veľká a posvätná, bol za nás obetovaný Kristus (Kor 5, 7). Všetky obrady tomu zodpovedajú. Ba aj obdobie pôstu nás pripravuje na túto udalosť, cez potrebné očistenie nášho tela a duše. Pred samotnou utierňou vzkriesenia sa podľa predpisov naplní chrám vôňou kadidla. Zapália sa všetky sviece v chráme a aj ľudia držia v rukách sviece, aby sa vyjadrila symbolika svetla Krista v tme nášho predošlého spôsobu života. V tej chvíli  nevnímame dĺžku bohoslužby, ani žiadne vonkajšie a vnútorné rušivé elementy, ale sústredíme sa výlučne na oslavu tohto obrovského tajomstva našej viery. V Kyjevsko-pečerskej lavre bol dokonca zvyk ísť do jaskýň k zosnulým a oznámiť im vzkriesenie. To sa dodnes zachováva aj v niektorých našich farnostiach, keď sa ide na cintorín a spievajú sa tu paschálne tropáre a iné oslavné piesne ako isté oznámenie vzkriesenia aj tým, čo sú v hroboch. Veriaci človek  sa má priblížiť cez tieto modlitby ku Kristovi. Skúsme preto omnoho viac ako dobré jedlá a košíky vnímať v tieto dni prítomnosť vzkrieseného Krista uprostred nás. Skúsme vnímať všetky slová modlitieb sviatkov z rádia i televízie, ako slová určené priamo nám a nášmu vzťahu s Kristom. Požehnanú Paschu.  

               o. Rastislav Baka

  7.4.2020

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia,       

  oznamujeme Vám, že podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách a  v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  veľkonočné prázdniny trvajú od 9. apríla 2020 /štvrtok/ do 14. apríla 2020 /utorok/. 

  V týchto dňoch bude domáce online vzdelávanie žiakov prerušené. Pokračovať vo vzdelávaní budeme od 15. apríla 2020 /streda/.                               

                                                                                                                Mgr. Júlia Šarišská

                                                                                                                   riaditeľka školy

  7.4.2020

 • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

  26.3.2020

 • Žiadosti o prijatie do CMŠ

  Žiadosti o prijatie do CMŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené. Sledujte našu webovú stránku.

  26.3.2020

   

 • Zápis do CZŠ

  Zápis do CZŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do CZŠ budú priebežne doplnené. Sledujte webovú stránku.

  26.3.2020

 • Webová stránka - Učíme na diaľku

  Webová stránka - Učíme na diaľku

  V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.   http://www.ucimenadialku.sk/

  26.3.2020

   

 • Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

  Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

  26.3.2020

 • Testovanie T9

  Testovanie T9

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

  Opakovanie učiva s deviatakmi

  Aj keď je tohtoročné TESTOVANIE 9 zrušené, NÚCEM odporúča učiteľom, rodičom aj deviatakom využiť pri opakovaní učiva z matematiky, slovenského jazyka a literatúry  testy z minulých ročníkov.

  26.3.2020

strana: