• CZŠ s MŠ

  CZŠ s MŠ

  Vážení rodičia CZŠ a MŠ!

   

  Od 1.9.2020 sa školy CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča a Gymnázium bl. P. P. Gojdiča spájajú do jedného subjektu.

  Názov bude Spojená škola bl. biskupa Gojdiča s organizačnými zložkami:

   a)  Cirkevná základná škola s materskou školou bl. biskupa Gojdiča

   b)   Gymnázium bl. biskupa Gojdiča

  Poverená riadením Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča  je Mgr. Júlia Šarišská.

  11.6.2020

 • Oznam - 30.6.2020

  Oznam - 30.6.2020

  8:00 - 8:30 - príchod do školy

  8:30 - 10:00 - odovzdávanie vysvedčení

  10:00 – odchod žiakov domov

  ŠKD ani obedy v tento deň nebudú. Žiaci sú už z obedov vyhlásení.

  26.6.2020

 • Sv. liturgia - 29.6.2020

  Sv. liturgia - 29.6.2020

   

   

  V pondelok 29.6.2020 o 10:00 hod.

  bude sv. liturgia v chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov – Sekčov).

   

  26.6.2020

 • Oznam CZUŠ sv.Mikuláša

  Oznam CZUŠ sv.Mikuláša

   

  Vedenie CZUŠ sv. MIKULÁŠA oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v hudobnom, tanečnom alebo výtvarnom odbore - s miestom vyučovania na CZŠ bl. P.P.Gojdiča na ulici Bernolákovej - že zápis pre šk.rok 2020/21 sa uskutočňuje elektronickou formou. Všetky potrebné informácie sú na priloženom plagáte (pdf).

  23.6.2020

 • Učebnice

  Učebnice

  Milí rodičia a žiaci !

  Prosíme všetkých žiakov, aj tých, ktorí tento týždeň do školy nechodia, aby vo štvrtok (25.6.2020), prišli do školy a doniesli všetky učebnice. Žiaci zároveň dostanú učebnice na nový školský rok. Upozorňujeme, že žiaci, ktorí ešte v škole neboli, musia doniesť vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave.

  22.6.2020

 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Žiaci 6.,7,.8. a 9.ročníka, noví žiaci musia 22.6.2020 doniesť Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Nezabudnite si rúško.

  Čas príchodu v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod..

  Bočný vchod (učiteľský) medzi telocvičňou a budovou - určený pre žiakov 3., 4., 5., 6. a 7. roč..

  Bočný vchod vedľa hlavného vchodu - určený pre žiakov 1., 2., 8.,  a 9. roč..

  Príchod detí do MŠ v čase od 7.00 hod. do 8.20 hod.  hlavným vchodom.

  Po uplynutí jednotlivých časov sa budova školy zamyká.

  Ak sú súrodenci žiakmi základnej školy, vchádzajú jedným vchodom.

  Naďalej platia pravidlá z 1.6.2020.

  18.6.2020

   

 • Oznam jedáleň

  Oznam jedáleň

  Prosíme rodičov CZŠ a MŠ, aby nezabudli prihlásiť deti na obedy od 22.6.2020.

  Ďakujeme.

  18.6.2020

 • Fotenie

  Fotenie

  Fotenie detí a žiakov CZŠ s MŠ

  17. 6. 2020 (streda) - 8:30 -  žiaci 1. stupňa ZŠ  *  9:30 - deti MŠ

  23. 6. 2020 (utorok) - 8:30 - žiaci 2. stupňa ZŠ

  Kto má záujem o spoločnú fotografiu, nech to nahlási triednym učiteľom. Fotenie sa uskutoční na školskom dvore. Fotenia sa môžu zúčastniť aj deti a žiaci, ktorí do školy nechodia.

  15.6.2020

 • Organizácia vyučovania CZŠ a MŠ od 15.6.2020

  Organizácia vyučovania CZŠ a MŠ od 15.6.2020

  Platia pravidlá z 1.6.2020.

  Zmena: pri vstupe do školy sa nebude merať teplota.

  (ranný filter bude prebiehať v triedach)

  Budova školy bude pre ZŠ otvorená v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod. a pre MŠ v čase od 7.00 hod. do 8.20 hod.. Po uplynutí jednotlivých časov sa budova zamyká.

  12.6.2020

 • Obnova vyučovania v CZŠ a MŠ

  Obnova vyučovania v CZŠ a MŠ

  Vážení rodičia žiakov 1.- 5. ročníka!

  Oznamujem Vám, že  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa od 1. júna 2020 CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča začne s obnovou školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD   pre žiakov  1. až 5. ročníka a výchovno- vzdelávacou činnosťou v MŠ.

  Výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať od 01.06.2020 pre žiakov 1.-5. ročníka a pre deti v MŠ. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zabezpečí všetky možné personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

  Žiaci CZŠ budú zaradení do skupín s max. počtom 20 žiakov. Deti v MŠ budú zaradené do skupín s max. počtom 15.  V skupinách môžu byť spolu aj žiaci a deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede.

  Vytvorená skupina sa v priebehu jedného týždňa nebude meniť, aj keď počet žiakov alebo detí  klesne, k migrácií žiakov a detí medzi jednotlivými skupinami dochádzať nebude. Skupina sa môže zmeniť len na začiatku nasledujúceho týždňa.

  Rodičia a deti musia mať rúška.

  Budova školy bude pre ZŠ otvorená v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod. a pre MŠ v čase od 7.00 hod. do 8.20 hod. Po uplynutí jednotlivých časov sa budova zamyká.

  Žiaci ZŠ a deti MŠ si vlastné hračky a hry do školy nosiť NESMÚ.

  Materská škola

  Výchovno- vzdelávacia činnosť v bude  od 7.00 do 16.00 hod. bez ranného schádzania.

  Príchod detí  do je v čase od 7.00 hod. do 8.20  hod. – hlavným vchodom v sprievode rodiča. (podľa usmernení) Do priestorov MŠ sa vpustia len 3 rodičia hore a 3 dole. Zdržať sa tam môžu max. 10min.

  Základná škola

  Čas príchodu do CZŠ je v čase od 07:00 hod. – 08:00 hod.   Ranné schádzanie nebude.

  Bočný vchod (učiteľský) medzi telocvičňou a budovou– určený pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka.

  Bočný vchod vedľa hlavného vchodu – určený pre žiakov 1. a 2. ročníka.

  Ak sú súrodenci žiakmi základnej školy, vchádzajú jedným vchodom.

  Výchovná činnosť v ŠKD  bude v čase od 11.30 hod. do 16.00 hod. .

  Žiakom ZŠ a deťom MŠ,  ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude podľa záujmu poskytnutá strava v školskej jedálni bežnou formou. Škola neposkytuje diétne stravovanie.

  Na obedy sú žiaci a deti v prvý týždeň prihlásení automaticky, nasledujúce týždne musia žiakov  a deti prihlásiť rodičia.

  Zákonný zástupca má vstup do jedálne prísne zakázaný!.

   

  Časový harmonogram výdaja obedov:

  11.00 -12.00 hod. -  deti MŠ

  11:30 – 12:00 hod. -  žiaci 1.A, 1.B, 2.A

  12:10 – 12:40 hod. - žiaci 2.B, 3.A, 4.A

  12:50 – 13:20 hod. - žiaci 4.B, 5.A

  Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

  V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka a dieťaťa  podozrenie na prenosné ochorenie, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného tr. učiteľa, riaditeľku školy a zákonného zástupcu.

   

  Žiak  CZŠ a dieťa MŠ prichádza do školy  a odchádza zo školy v presne stanovenom čase, len s rodičom, príp. inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti. Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov ZŠ  a do priestorov MŠ rodičom iba podľa usmernenia.

   

  Zákonný zástupca žiaka ZŠ predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha). Bez vyhlásenia žiaka pedagogický zamestnanec žiaka nepreberie.

  Zákonný zástupca MŠ podpíše pri odovzdaní  pred učiteľkou MŠ ranný filter.

   

  Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter:

  -  ranné meranie teploty žiakom a deťom ako aj rodičom vstupujúcim do priestorov MŠ

  - meranie teploty zabezpečuje  pedagogický zamestnanec alebo iný poverený zamestnanec

     bezdotykovým teplomerom pri vstupe do  školy 

  Škola žiakovi ZŠ a deťom MŠ neumožní zúčastniť sa VVP:

  • pri nedodržaní určeného času príchodu,
  • pri príznakoch  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota a pod.),
  • ak žiak a dieťa nebude mať každý deň so sebou 2 ks ochranných rúšok a papierové  hygienické vreckovky.

   

  Povinnosti zákonných zástupcov CZŠ a MŠ

   

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky .

  Zákonný zástupca dodržiava čas príchodov a odchodov.

  Zákonný zástupca rešpektuje organizačné rozdelenie žiakov a detí do jednotlivých tried.

  Zákonný zástupca rešpektuje každodenný zdravotný filter, ranné meranie teploty každej triedy pri vstupe do školy a dezinfekciu rúk.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom.  

  Škola pristupuje k hore uvedeným  opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred   šírením ochorenia COVID 19 pre  deti, žiakov, pedagógov a zamestnancov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča.

   

  V Prešove 28.5.2020                                               Mgr. Júlia Šarišská

                                                                                     riaditeľka školy

   

 • Oznam jedáleň

  Oznam jedáleň

  Prosíme rodičov MŠ a CZŠ, aby  nezabudli prihlásiť deti na obedy od 15.6.2020.

  Zároveň Vás prosíme, kto stratil prihlasovacie údaje do jedálne, nech to nahlási vedúcemu jedálne. (údaje im pošlú)

  Ďakujeme

  11.6.2020

 • Denný IT tábor - prírodné vedy, matematika a informatika

  Denný IT tábor - prírodné vedy, matematika a informatika

  Denný IT tábor je určený žiakom 2.stupňa.

  Termín konania: každý deň v čase od 8:30 do 15:30 hodiny

  I. turnus: 6.-10.7.2020
  II. turnus: 13. – 17.7.2020
   

  Viac informácií tu: (pdf)

  12.6.2020

 • OZNAM

  OZNAM

  Milí rodičia CZŠ a MŠ,

  chceli by sme Vás poprosiť, aby ste nahlásili záujem o umiestnenie dieťaťa, žiaka v základnej, materskej škole od pondelka 15.6.2020 (Týka sa to tých, ktorí teraz nechodia do školy - MŠ a 1.-5.ročník). Oznámte to triednym učiteľom vaších deti do 12.6.2020 do 11:00.

  Rodičia žiakov 6.-9.roč. nahláste záujem u triednych učiteľov do 17.6.2020. (Nástup 6.-9.roč. od 22.6.2020.)

   

  Ďakujeme

   

 • Jedáleň

  Jedáleň

  Vážení rodičia CZŠ a MŠ!

  Na obedy sú žiaci a deti v prvý týždeň prihlásení automaticky, nasledujúce týždne musia žiakov  a deti prihlásiť rodičia. Chceme Vás poprosiť, aby  ste si prihlásili deti MŠ a žiakov ZŠ na obedy od 8.6.2020. Ďakujeme.

  4.6.2020

 • Oznam jedáleň

  Oznam jedáleň

  Milí rodičia CZŠ a MŠ, 

  chceme Vás poprosiť, aby ste si skontrolovali zostatky peňazí na účtoch. (hlavne tí, ktorých detí a žiaci nastupujú od 1.6.2020 do ZŠ a MŠ)

  Ďakujeme

  29.5.2020

 • Žiadosť o prijatie do CMŠ

  Žiadosť o prijatie do CMŠ

  Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok je od 7. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Ponúkame Vám možnosť využiť  elektronické tlačivo ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. V prípade potreby ďalších informácií alebo akýchkoľvek problémov pri vypĺňaní prihlášky, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle: 0903 982 212 a na mailovej adrese: sarisska@gojdic.eu .                       Zápis - plagát      

   

  7.4.2020

   

 • Prihlášky na stredné školy

  Prihlášky na stredné školy

  Podpísanie prihlášok a zápisných lístov sa uskutoční 6.5.2020 (streda) v čase od 13.30 do 16.00 hod. (za prítomnosti rodiča a žiaka).  Prosíme Vás, aby rodič aj žiak mali ochranné rúško a vlastné pero.

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. Bližšie informácie u školskej poradkyne p. Malikovej, t.č. 0915 520 101

  30.4.2020

 • Zápis do 1. roč. CZŠ

  Zápis do 1. roč. CZŠ

  Vážení rodičia, zápis detí do 1.ročníka na šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez osobnej prítomností detí. Ponúkame Vám možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektronické tlačivo ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA na štúdium. V prípade potreby ďalších informácií alebo akýchkoľvek problémov pri vypĺňaní prihlášky, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle: 0903 982 212 a na mailovej adrese: sarisska@gojdic.eu .

  Zápis - plagát

  Žiadosť v prípade potreby odkladu povinnej školskej dochádzky (pdf)
  Žiadosť v prípade potreby o povolenie štúdia v zahraničí (pdf)

  7.4.2020

 • Klasifikácia žiakov

  Klasifikácia žiakov

  Na pedagogickej rade, konanej dňa 20.4.2020, boli schválené tieto zásady hodnotenia žiakov.

  1. Priebežné hodnotenie žiakov 1. aj 2. stupňa ZŠ sa nerealizuje formou klasifikácie, ale len slovným hodnotením.
  2. Pri záverečnom hodnotení (vysvedčenie za 2. polrok) budú žiaci (2.-9. roč.) hodnotení známkou.
  3. Záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude slovné.
  4. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia cieľov predmetu v čase prerušovaného vyučovania nebudú predmety pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, technika  na záver školského roka hodnotené známkou, ale slovným vyjadrením absolvoval.
  5. Žiaci, ktorí v čase mimoriadnej situácie nespolupracujú s učiteľmi počas zadávania a odovzdávania úloh, a ani nezdôvodnia, prečo nemôžu komunikovať s učiteľom, budú považovaní za žiakov, ktorí nesplnili podmienky pre priebežné hodnotenie.
  6. V čase mimoriadnej situácie pred postupom do vyššieho ročníka je možné preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na  diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v škole alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

  29.4.2020

strana: