Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skolagojdicpo@gmail.com alebo +421 51 45 91 636 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ/ka primárneho vzdelávania   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z..

Ďalšie požiadavky:
Praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky.
Telesná a duševná spôsobilosť.
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť.

Požadované doklady:
štruktúrovaný profesijný životopis
overené kópie o nadobudnutom vzdelaní
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
odporúčanie miestneho kňaza

Požadované doklady treba poslať v zalepenej obálke do 31.5.2018 na adresu CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov.

Miesto a termín pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne pred jeho uskutočnením.V Prešove 7.5.2018

Mgr. Júlia Šarišská
riaditeľka školy