Správy ZŠ

Účelové cvičenie pre II. stupeň

Na záver školského roka sme pripravili Účelové cvičenie, ktoré pozostávalo z 3 stanovíšť.  1 – topografické, kde sa deti naučili aký je rozdiel medzi buzolou a kompasom, naučili sa určovať azimut a vyskúšali si to v praxi. Ďalej sa oboznámili ako zakladať oheň v prírode a viazať uzly. 2 – civilná ochrana, kde sa preberalo ako reagovať pri vzniknutej mimoriadnej udalosti, kto vyhlasuje stav ohrozenia, aký je rozdiel medzi opustením budovy a evakuáciou. Zopakovali si zvukové poplachové signáli. 3 – prvá pomoc, kde sa oboznámili ako postupovať pri rôznych úrazoch a stavoch ohrozujúcich život. Ako volať na číslo 155 a postup, ktorý treba dodržať. Na záver sa na každom stanovišti písal test s nadobudnutých znalostí.
Fotoalbum