Správy ZŠ

Sviatok školy

Je už pekným každoročným zvykom, že  CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  v Prešove  slávi začiatkom novembra  sviatok školy z príležitosti beatifikácie jej patróna bl. P. P. Gojdiča (4. november). V tomto šk. roku pripadol tento vzácny deň na 6. novembra. Žiaci, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci sa zišli v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov, kde otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovského arcibiskupstva a otec Rastislav Baka, protobresbyter Prešovského protopresbyterátu a zároveň duchovný správca školy, slúžili svätú liturgiu. 

Fotoalbum

Medzi pozvanými hosťami boli PhDr. Adriana Matoľáková, PhD., riaditeľka Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu v Prešove a PaedDr. ThLic. Eva Sopková, metodička Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu v Prešove. Tento výnimočný deň začali žiaci siedmeho ročníka, ktorí si pripravili krátku hranú scénku o detstve, mladosti, službe Cirkvi a o utrpení bl. P. P. Gojdiča. Autorkou scenára je Anastasia Pasok, taktiež  žiačka siedmeho ročníka. Atmosféru celého predstavenia ako aj sv. liturgiu spevom sprevádzal školský zbor a orchester. V závere liturgickej slávnosti riaditeľka školy Mgr. Júlia Šarišská nadviazala na slová homílie a  žiakov povzbudila k hľadaniu skutočných životných vzorov, ktoré sú v príklade života bl. P. P. Gojdiča hodné nasledovania.