Správy ZŠ

Milión detí sa modlí ruženec

Dňa  18. októbra sa deti z celého sveta mohli stať aktérmi v medzinárodnom dianí a prispieť k riešeniu nepokojov a konfliktov. O 9:00 miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapojili do medzinárodnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej prosili za pokoj a jednotu vo svete. Aj naša škola sa zapojila do tejto  modlitby v chráme Povýšenia sv. Kríža. Posvätný ruženec viedol o. Michal Stuľák, duchovný správca školy,  ktorý žiakov školy prívítal a v úvode posvätil ružence. Rozjímania a desiatky sa modlili žiaci jednotlivých tried. Ruženec bol obohatený aj piesňami s gitarovým doprovodom. V tento deň sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spojili  do jedného. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša".

Fotoalbum